Algemene voorwaarden

VERSIE JUNI 2017

——————————————————————————————————————-
ALGEMENE VOORWAARDEN ORGANISATOR MET BEZOEKERS

Hoofdstuk 1 Algemeen

Hoofdstuk 2 Privacy bepalingen en registratie Bezoeker

Hoofdstuk 3 Voorwaarden voor het bezoeken van Evenementen

Hoofdstuk 4 Voorwaarden voor te leveren Diensten van derden of Producten

Hoofdstuk 5 Slotbepalingen

HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN

Artikel 1 Organisator en deze Algemene Voorwaarden

1.1 De Organisator zal deze Algemene Voorwaarden gebruiken jegens de wederpartij/consument en beschikbaar hebben op haar Website en deze kosteloos toezenden op verzoek van een belanghebbende. De Organisator is derhalve de
‘gebruiker’ en contractspartij van de Algemene Voorwaarden in de zin van artikel 6: 231 sub b Burgerlijk Wetboek.

1.2 De Organisator is gevestigd op Overhoeksplein 31 (13e en 14e verdieping), 1031 KS Amsterdam, Nederland. De Organisator is bereikbaar via het e-mailadres: info@mysteryland.nl en telefoonnummer: 020 851 06 00.

1.3 Deze Algemene Voorwaarden gelden uitsluitend jegens particulieren en uitdrukkelijk niet jegens partijen in hun hoedanigheid van professionele contractspartij in relatie tot Organisator. Op rechtsverhoudingen tussen Organisator en een professionele contractpartij zijn andere Algemene Voorwaarden van Organisator dan de onderhavige van toepassing.

Artikel 2 Kenbaarheid en toepassing van deze Algemene Voorwaarden

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel door
Mysteryland Holding B.V. onder nummer 34310583.

2.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens elektronisch beschikbaar op de Website en de Bezoeker kan de voorwaarden opslaan om er later kennis van te nemen als bedoeld in artikel 6: 243 lid 2 Burgerlijk Wetboek.

2.3 Op de Website van de betreffende Organisator staat duidelijk aangegeven de adres- en contactgegevens van de betreffende Organisator die verantwoordelijk is voor de inhoud van haar Website. Indien deze informatie niet op de Website te vinden is, kan de Bezoeker de Organisator per mail verzoeken hier duidelijkheid over te verschaffen.

2.4 De Organisator verwijst tevens, waar redelijkerwijs mogelijk, naar de Algemene Voorwaarden op een toegangsbewijs voor een Evenement. De Bezoeker kan tevens kennis nemen van de Algemene Voorwaarden bij het binnengaan van een Evenement,

alwaar deze voorwaarden – althans een uittreksel daarvan – zichtbaar zijn bij de ingang.

2.5 Bij enige aankoop van een goed of afname van een dienst via een Website en bij registratie van de Bezoeker op de Website, heeft de Bezoeker de mogelijkheid om kennis te nemen van de Algemene Voorwaarden voordat hij overgaat tot het sluiten van een overeenkomst via elektronische weg.

Artikel 3 Definities

“Algemene Voorwaarden”:

De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen een consument (hierna de Bezoeker) en een Organisator met betrekking tot de onderwerpen die geregeld zijn in deze voorwaarden. Zij vormen een onverbrekelijk geheel met alle overeenkomsten betreffende aankoop, schenking en levering van producten en diensten via de Website. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing conform het bepaalde in artikel
6: 231 – 234 Burgerlijk Wetboek;

“Organisator”: Mysteryland Holding B.V.; “Website”:
Iedere website van de Organisator zoals deze door die rechtspersoon geëxploiteerd en aangeboden wordt, op welke website deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn en waarop – al dan niet tegen betaling – aangeboden kan worden: nieuws, acties, prijsvragen, wedstrijden, informatie, downloads en streamings, merchandise, cd’s, een forum of sociaal netwerk en waarop eventueel diverse diensten van derden worden aangeboden met betrekking tot de verkoop van tickets, verkoop van vervoersbewijzen of hotelkamers of andere diensten of producten;

“Diensten van derden”:

Diensten en producten van derden die worden aangeboden op, dan wel via, een Website welke voor de Bezoeker zichtbaar worden middels het doorklikken naar een pagina van deze derde binnen de Website of middels een hyperlink naar een volgende webpagina, op welke diensten en producten van de derde steeds de Algemene Voorwaarden van de betreffende aanbieder van diensten en producten jegens de Bezoeker geldig zijn en door de Bezoeker dienen te worden aanvaard voordat een product of dienst wordt afgenomen;

“Bezoeker”:

De Bezoeker van een Website en/of van een Evenement, of een koper van een Product op de Website, al naar gelang de strekking van de bepaling in deze voorwaarden. De Bezoeker is steeds een consument die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf of namens deze en de Bezoeker is degene die door de wet als ”wederpartij” wordt aangeduid in artikel 6:
231 sub c Burgerlijk Wetboek;

“Evenement”:

Ieder evenement, een- of meerdaags, binnen en/of buiten – waaronder mede te verstaan een festival en eventueel daarbij behorende kampeergelegenheid – dat georganiseerd wordt door

Organisator in Nederland voor haar rekening en risico en waarvoor deze Organisator de onderhavige voorwaarden gebruikt jegens Bezoekers;

“Product”:

Een product dat door een Organisator en/of een derde partij wordt aangeboden aan de Bezoeker op de Website dat kan bestaan uit een digitaal (niet fysiek) product zoals een e- ticket dan wel een merchandise product dat via internet wordt besteld en fysiek naar de Bezoeker wordt gestuurd.

Artikel 4 Wijziging voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden kunnen van tijd tot tijd gewijzigd worden. Een gewijzigde versie wordt alsdan op de Website gepubliceerd en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Vanaf de datum van publicatie gelden alsdan de gewijzigde voorwaarden. Indien de Bezoeker de gewijzigde voorwaarden niet wenst te accepteren dient deze het gebruik en bezoek van de Website of het afnemen van producten of diensten van een Organisator meteen te staken.

HOOFDSTUK 2 PRIVACY BEPALINGEN EN REGISTRATIE BEZOEKER Artikel 5 Privacy bepalingen
5.1 De Bezoeker wordt geacht kennis te hebben genomen van de privacy statement en cookie statement van de Organisator welke op de Website van de betreffende Organisator raadpleegbaar is en in te stemmen met de daarin beschreven verwerking van de door hem opgegeven persoonsgegevens.

5.2 De Organisator respecteert de privacy van iedere Bezoeker en draagt er voor zorg dat de persoonlijke informatie van de Bezoeker vertrouwelijk wordt behandeld en dat daarmee zorgvuldig wordt omgegaan.

5.3 De gegevens van de Bezoeker worden door de Organisator opgeslagen en gebruikt om de levering van Producten en aanverwante diensten zo snel en gemakkelijk te laten verlopen als mogelijk en aldus enige overeenkomst uit te voeren.

5.4 Daarnaast worden de gegevens van de Bezoeker van een Website opgeslagen en gebruikt voor zover de Bezoeker zich heeft aangemeld binnen het delen van gegevens in de omgeving van een sociaal medium zoals Facebook of Twitter en bijvoorbeeld voor het versturen van een nieuwsbrief. Tevens worden de gegevens gebruikt om:

a) de Bezoeker te informeren over vragen die deze heeft gesteld;
b) materiaal, een Product of informatie toe te zenden waar de Bezoeker om heeft verzocht c.q. welke is gekocht;
c) de Bezoeker te attenderen op acties of wedstrijden;
d) de informatie op de Website voor de Bezoeker aan te passen;
e) administratieve afhandeling van transacties en betalingen;
f) fraude en inbreuk preventie;
voor enig ander wettelijk doel, zoals een verzoek van de overheid of politie.

5.5 Het is mogelijk dat de Website de gegevens van de Bezoeker gebruikt om aan deze andere Producten aan te bevelen die aansluiten op reeds eerder gekochte Producten. Gegevens over het gebruik van de Website worden door Organisator gebruikt voor de verdere ontwikkeling en verbetering van de Website. Op de Website zijn een privacy-

en cookiestatement/policy beschikbaar waarin Bezoeker kan lezen wat er mogelijk met zijn datagegevens gebeurt.

5.6 Voor de handelingen als bedoeld in artikel 5.4 kan het zijn dat de Bezoeker zich dient te registeren en een account aan te maken op de Website, waarbij (mogelijk) gebruikersnaam, wachtwoord, naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geslacht, (mobiel) telefoonnummer en e-mailadres worden vastgelegd en door een Organisator worden bewaard en worden gebruikt voor het doen van aankopen van een Product op de Website.

5.7 De Bezoeker die zich heeft geregistreerd geeft daarbij toestemming dat Organisator of daaraan gelieerde derden hem informatie kan toezenden per e-mail of per post. De Organisator zal deze informatie niet aan een derde partij door verkopen danwel de gegevens voor marketingdoeleinden gebruiken, tenzij de Bezoeker daar via een opt-in mogelijkheid toestemming voor heeft gegeven. De informatie die de Organisator van de Bezoeker vraagt (of in de toekomst zal vragen) is niet iedere keer hetzelfde en verschilt naar gelang de toepassing op de Website.

Artikel 6 Toezenden nadere informatie

De Bezoeker krijgt op een Website de mogelijkheid aan te geven of een Organisator diens gegevens mag gebruiken voor het toesturen van informatie over te houden Evenementen, uitgaven, aanbiedingen, acties en andere websites. Iedere Organisator mag na deze toestemming de gegevens van de Bezoeker delen met andere vennootschappen deel uitmakend van hetzelfde concern. Tevens bestaat de mogelijkheid om toestemming te vragen of de Bezoeker informatie wenst te ontvangen over activiteiten van derden, zoals sponsors van een Organisator of aan deze gelieerde bedrijven. Indien deze toestemming is verleend mag de Organisator de gegevens van de Bezoeker delen met deze derden. De Bezoeker heeft te allen tijde de mogelijkheid om deze toestemming in te trekken door verzending van een e-mail aan info@mysteryland.nl met de tekst “verwijderen gegevens” en door aan te geven van welke lijsten (nieuwsbrief etc.) hij verwijderd wil worden.

Artikel 7 Toegang gegevens via account sociale netwerken

7.1 De Bezoeker kan bij iedere registratie op een Website gegevens invullen door de gegevens van diens reeds ingevulde account bij een sociaal netwerk (zoals Facebook, Twitter) over te zetten naar de Website en deze te wijzigen of aan te vullen. Indien op een van de logo’s van de ‘social media’ netwerken wordt geklikt, worden de gegevens die de Bezoeker met ‘Iedereen’ deelt binnen het gekozen sociale medium tevens gedeeld met de bewuste Website van de betreffende Organisator, waarvoor de Bezoeker zijn toestemming verleent.

7.2 De Bezoeker kan zelf de privacy toepassingen instellen middels diens Facebook, Twitter of andere account van een sociaal medium. Op het delen van deze gegevens vanuit een account van een sociaal medium, zijn uitdrukkelijk van toepassing de Algemene Voorwaarden van die derde partij zoals Facebook of Twitter. De betreffende Organisator maakt daarbij gebruik van de ‘Facebook Platform’ regels waardoor zij toegang krijgt tot de gegevens van de Bezoeker. De Bezoeker van de Website wordt daarbij door de Organisator gevraagd of deze de gegevens wil aanvullen of aanpassen.

Artikel 8 Niet afgeven aan derden door Bezoeker

8.1 De Bezoeker mag zijn gebruikersnaam en wachtwoord niet bekend maken aan (een) derde(n) en is te allen tijde zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het verlies van deze gegevens. Mochten deze gegevens bekend worden bij een derde dan zal de

Bezoeker dit onmiddellijk melden via info@mysteryland.nl, zodat de Organisator de verdere toegang van dit account blokkeert.

8.2 De betreffende Organisator is nimmer aansprakelijk voor verlies van de bedoelde gegevens of voor enige schade en kosten die uit een dergelijk verlies voor de Bezoeker kunnen voortvloeien. De betreffende Organisator draagt zorg dat gegevens van de Bezoeker niet voor andere doeleinden worden afgegeven of gebruikt dan waarvoor strikt noodzakelijk in het kader van de uitvoering van de Algemene Voorwaarden of enige koopovereenkomst, als geregeld in het privacy reglement. De Bezoeker is zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van diens gebruikersnaam en wachtwoord en vrijwaart de Organisator volledig tegen alle schade, claims en vorderingen terzake.

Artikel 9 Diensten door derden en privacy

9.1 Op de Website van de betreffende Organisator worden soms diensten of aankopen aangeboden door derden, waarbij de Bezoeker doorklikt naar de website van die derde partij. Hierop ziet hoofdstuk 4 van deze Algemene Voorwaarden. Of de Bezoeker wordt doorgelinkt naar een derde website wordt meestal zichtbaar in de status van de ‘huidige pagina’ die de Bezoeker op het scherm ziet.

9.2 Het Privacy Beleid van Organisatorpen en deze Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing op websites, koopovereenkomsten of diensten geleverd door derden. De Bezoeker dient zichzelf op de hoogte te stellen van de van toepassing zijnde voorwaarden van de betreffende derde partij.

9.3 Indien op een dergelijke website van een derde aan de Bezoeker gevraagd wordt gegevens in te vullen, geschiedt dat voor eigen risico en geldt voor de Bezoeker het privacyreglement en de Algemene Voorwaarden van die derde partij, die vermeld zullen staan op de website van deze derde partij. Organisator is, behoudens opzet of grove schuld, nimmer jegens de Bezoeker aansprakelijk voor de handelingen die een derde verricht met de gegevens van de Bezoeker of met betrekking tot de diensten of producten van de derde die al dan niet geleverd zijn aan de Bezoeker. Iedere aankoop, levering, bestelling die een Bezoeker verricht met de derde geldt als een overeenkomst tussen de derde en de Bezoeker, ongeacht of de Bezoeker op de website van de derde komt via een Website.

Artikel10 Veiligheid

10.1 De Organisator hanteert veiligheidsmaatregelen ter bescherming van persoonsgegevens op de Website en haar servers volgens de laatste stand van de techniek die in redelijkheid betaalbaar is en gebruikelijk is in de branche. De Organisator voldoet daarmee aan de wettelijke vereisten uit privacyrichtlijn van de EU en Nederlandse wetgeving. De Organisator neemt alle redelijke maatregelen zodat alleen relevante partijen die toestemming hebben verkregen van de Bezoeker of die benodigd zijn bij de uitvoering van enige overeenkomst de informatie kunnen inzien en gebruiken.

10.2 De Organisator is nimmer aansprakelijk voor enige schade van de Bezoeker indien een derde partij zich wederrechtelijk toegang verschaft tot de persoonsgegevens van de Bezoeker ondanks de redelijke maatregelen van de Organisator. De Organisator kan vanwege de aard van internetgebruik en het verzenden van gegevens over het internet niet een compleet veilige omgeving voor de persoonsgegevens garanderen aan de Bezoeker. Iedere verzending van persoonsgegevens over het internet geschiedt uiteindelijk voor eigen risico van de Bezoeker. Mocht de Organisator op enig moment met een informatielek geconfronteerd worden waardoor persoonsgegevens worden

afgenomen door derden, of de Website worden gehackt of enige andere illegale handeling waarbij persoonsgegevens zonder haar toestemming worden afgenomen, dan zal zij de Bezoeker voor zover redelijkerwijs mogelijk daarvan direct van op de hoogte brengen.

Artikel 11 Geanonimiseerde gegevens

De Organisator is gerechtigd om geanonimiseerde gegevens van Bezoekers verkregen via diensten, aankopen of de Website te gebruiken om richting adverteerders inzage in verkeer op de Website en statistieken aan te kunnen geven. De persoonsgegevens van de Bezoeker worden hierbij niet afgegeven. Voor zover nodig verleent de Bezoeker hiervoor toestemming door aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden.

HOOFDSTUK 3 VOORWAARDEN VOOR HET BEZOEKEN VAN EVENEMENTEN Artikel 12 Algemeen
12.1 De Algemene Voorwaarden in dit hoofdstuk zijn van toepassing op alle
toegangsbewijzen en vormen derhalve een onverbrekelijk geheel met alle overeenkomsten betreffende verkoop, schenking, en levering van toegangsbewijzen voor de Evenementen, waar en op welke locatie dan ook te houden of gehouden.

12.2 Door verkrijging en/of gebruik van een toegangsbewijs en/of betreding van de locatie van het Evenement en/of kennisneming van deze voorwaarden via de Website aanvaardt de Bezoeker de inhoud van deze voorwaarden. Dit geldt ook indien de verkrijging van een toegangsbewijs op welke wijze dan ook via derden tot stand is gekomen.

Artikel 13 Toegangsbewijs

13.1 Toegang tot het Evenement wordt uitsluitend verkregen op vertoon van een geldig onbeschadigd toegangsbewijs. Personen die willen binnentreden kunnen worden verzocht en zijn dan verplicht hun legitimatie te tonen vanwege het controleren op bedoelde leeftijdsgrens. Indien de Bezoeker na binnenkomst het Evenement of de locatie daarvan verlaat, verliest het toegangsbewijs automatisch zijn geldigheid.

13.2 Personen onder de 18 jaar wordt de toegang tot het Evenement zonder meer geweigerd, tenzij expliciet anderszins bepaald door Organisator (bijvoorbeeld in het geval er een andere legal drinking age gehanteerd wordt), zonder dat de Organisator gehouden is tot restitutie van het toegangsgeld.

13.3 De toegangsbewijzen zijn en blijven eigendom van de Organisator. Het toegangsbewijs geeft de houder recht op bijwonen van het Evenement. Alleen de houder van het toegangsbewijs die het toegangsbewijs als eerste toont bij aanvang van het Evenement krijgt toegang. Organisator mag ervan uitgaan dat de houder van dit toegangsbewijs ook rechthebbende daarop is. Organisator is niet gehouden ten aanzien van geldige toegangsbewijzen nadere controle te verrichten. De Bezoeker dient er zelf voor zorg te dragen dat hij de (enig) houder wordt en blijft van het door Organisator dan wel een door Organisator ingeschakeld (voor)verkoopadres verstrekte toegangsbewijs.

13.4 Vanaf het moment dat het toegangsbewijs aan de Bezoeker ter beschikking is gesteld, rust derhalve op de Bezoeker het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het toegangsbewijs. Het toegangsbewijs wordt eenmalig verstrekt en geeft toegang aan één persoon. Toegangsbewijzen kunnen niet worden geretourneerd. Het bepaalde in artikel 6:230p sub e BW is van toepassing op toegangsbewijzen.

13.5 Organisator behoudt zich het recht om een maximum te stellen aan het aantal te bestellen toegangsbewijzen, en de Bezoeker is alsdan verplicht om zich aan het door Organisator gestelde maximum te houden.

13.6 Alleen aanschaf bij de erkende (voor)verkoopadressen of bij Organisator garandeert de geldigheid van het toegangsbewijs. De bewijslast dienaangaande rust op de Bezoeker. Het toegangsbewijs kan bestaan uit een barcode die via elektronische communicatie (e-mail) aan de Bezoeker wordt verstrekt. Indien de Bezoeker ervoor heeft gekozen het toegangsbewijs op deze wijze te ontvangen, dient de Bezoeker ervoor zorg te dragen dat dit toegangsbewijs via elektronische communicatie kan worden verstrekt en dat deze op een veilige wijze kan worden verstrekt. Organisator kan noch de vertrouwelijkheid van het verstrekte toegangsbewijs, noch de ontvangst van het toegangsbewijs garanderen. Het scannen van het toegangsbewijs op een mobiele device van Bezoeker geschiedt volledig op eigen risico van Bezoeker. Organisator kan niet aansprakelijk gehouden worden indien een toegangsbewijs niet gescand kan worden en Bezoeker heeft geen recht op restitutie van het toegangsgeld en/of schadevergoeding in dit geval.

Artikel 14 Verbod doorverkoop e.d.

14.1 Het is de Bezoeker verboden de toegangsbewijzen voor het Evenement op enigerlei wijze (door) te verkopen in het kader van commerciële doeleinden.

14.2 De Organisator behoudt zich het recht voor een geautoriseerd verkoop platform aan te wijzen (bv. een additioneel officieel verkoopkanaal) voor toegangsbewijzen voor het Evenement, wat een online ‘secondary ticket’ marktplaats kan zijn. Het (door)verkopen van toegangsbewijzen via een verkoopkanaal anders dan welke door de Organisator is aangewezen, is uitdrukkelijk verboden. De Bezoeker kan de toegang tot het Evenement geweigerd worden indien hij een ticket bezit welke hij gekocht heeft via een ongeautoriseerd kanaal. De Organisator kan niet aansprakelijk gehouden worden, noch kan enige schade geclaimd worden als gevolg van de (ver)koop van een toegangsbewijs (inclusief de geldigheid van een toegangsbewijs) voor het Evenement via enig verkoopkanaal.

14.3 De Bezoeker is gehouden om op geen enkele wijze reclame of enige (andere) vorm van publiciteit te maken in verband met het Evenement en ieder onderdeel daarvan.

14.4 De Bezoeker die zijn toegangsbewijs aan derden ter beschikking stelt is verplicht om de aan hem als Bezoeker opgelegde verplichtingen zoals verwoord in deze Algemene Voorwaarden ook op te leggen aan degene aan wie hij het toegangsbewijs ter beschikking stelt en staat er jegens de Organisator voor in dat deze perso(o)n(en) deze verplichtingen nakomen.

14.5 Indien de Bezoeker zijn verplichtingen zoals verwoord in de voorgaande leden van dit artikel niet nakomt en/of daarvoor niet in kan staan, is de Bezoeker een direct opeisbare boete van € 10.000,- per overtreding aan de Organisator verschuldigd en € 5000,- voor iedere dag dat de overtreding heeft voortgeduurd en voortduurt onverminderd het recht van de Organisator om van de Bezoeker bovendien nakoming en/of vergoeding van de geleden of nog te lijden schade te vorderen.

14.6 Bij overtreding door de Bezoeker van (één of meer van) de bepalingen zoals genoemd in deze Algemene Voorwaarden, is de Organisator gerechtigd het toegangsbewijs ongeldig te maken en/of Bezoeker de (verdere) toegang tot het Evenement te weigeren, zonder dat de Bezoeker recht heeft op restitutie van het bedrag dat hij voor

het toegangsbewijs (waaronder begrepen servicekosten) aan Organisator, al dan niet via een (voor)verkoopadres, heeft voldaan. Houders van ongeldig gemaakte toegangsbewijzen hebben geen recht op restitutie of compensatie anderszins.

Artikel15 Fouilleren

De Organisator heeft het recht Bezoekers van het Evenement en hun bagage voorafgaand aan het binnentreden en/of tijdens het Evenement te (laten) fouilleren. De Bezoeker die zich daar niet aan onderwerpt kan de toegang tot het Evenement worden geweigerd of kan onmiddellijk verwijderd worden, zonder recht op restitutie van het toegangsgeld.

Artikel16 Verboden artikelen

16.1 Het is verboden professionele foto-, film-, drone- en/of geluids- en/of andere opnameapparatuur van welke aard dan ook (tenzij uitdrukkelijk anders weergegeven op de Website), glaswerk, plastic flessen, dranken, selfiesticks indien uitgeschoven langer dan 1.5 meter en/of constructies die daarvoor niet bestemd zijn, etenswaren, drugs (ondermeer welke op lijst I en II van de Opiumwet staan), lachgas(patronen), blik, vuurwerk, dieren, wapens en/of gevaarlijke voorwerpen (waaronder – maar niet beperkt tot – spuitbussen of CS gas), voor zichzelf of een ander mee te brengen naar
– of in bezit te hebben op – de plaats waar het Evenement plaatsvindt, deze te gebruiken
voor- of gedurende een Evenement, op straffe van inbeslagname. De locatie van het Evenement kan ander en/of aanvullend beleid hanteren welke van toepassing zijn op dit artikel en het Evenement welke in dat geval ook van toepassing zijn op het Evenement. In beslag genomen goederen worden niet geretourneerd.

16.2 De Bezoeker die dit verbod overtreedt kan bovendien de (verdere) toegang worden geweigerd zonder recht op restitutie van het toegangsgeld, of kan van het Evenement worden verwijderd en/of overgedragen worden aan de politie. In beslag genomen goederen zullen worden vernietigd.

Artikel17 Ontzegging toegang

De Organisator houdt zich in het algemeen het recht voor bepaalde personen de (verdere) toegang tot het Evenement te ontzeggen of van het Evenement te verwijderen en/of de Bezoeker over te dragen aan de politie, indien naar haar oordeel zulks nodig is ter handhaving van de openbare orde en veiligheid tijdens het Evenement en/of er sprake is van overtreding van een artikel uit deze Algemene Voorwaarden. Dit geldt tevens indien naar het oordeel van de Organisator een Bezoeker een kledingstuk, teksten of tekens (mee)draagt welke naar het oordeel van de Organisator aanstootgevend, discriminerend, beledigend of agressie- of onrust opwekkend zou(den) kunnen zijn voor andere Bezoekers of niet voldoen aan de uitdrukkelijk door de Organisator aangegeven dresscode, en voor ontkleding tijdens het Evenement (waaronder – maar niet beperkt tot – bijvoorbeeld een ontbloot bovenlichaam). Ook indien aannemelijk is dat er sprake is van een vervalsing van het toegangsbewijs, is de Organisator gerechtigd de houder van dit toegangsbewijs de (verdere) toegang tot het Evenement te ontzeggen. De Bezoeker die (verdere) toegang tot het Evenement is ontzegd of van het Evenement is verwijderd, kan geen aanspraak maken op enige vergoeding van schade die hij (mogelijk) hierdoor lijdt en heeft geen recht op restitutie van het toegangsgeld.

Artikel 18 Film/ en videobeelden

18.1 Registratie van het Evenement op een professionele en/of commerciële manier zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de Organisator in welke vorm dan ook, waaronder begrepen fotograferen, filmen (inclusief drones) en het maken van

geluids- en/of beeldopnamen, is verboden, als ook nadruk van en/of overname uit het programma(-boekje), posters en andere drukwerken.

18.2 Indien door de Bezoeker registraties zijn gemaakt van een deel van het Evenement met behulp van niet-professionele opnameapparatuur (zoals een smartphone), dan zijn deze registraties strikt voor eigen gebruik en mogen deze op geen enkele wijze door de Bezoeker worden geëxploiteerd en/of met een commercieel oogmerk openbaar gemaakt worden.

Artikel 19 Eigen risico / aansprakelijkheid

19.1 Het betreden van de plaats waar het Evenement plaatsvindt waaronder mede te verstaan de eventuele parkeer- en/of kampeerterrein(en) en pendelbussen die worden ingezet om de Bezoeker te vervoeren naar de toegangspoort van het Evenement alsmede het bijwonen van het Evenement geschiedt door de Bezoeker op eigen risico. Organisator kan niet aansprakelijk gehouden worden voor enige schade welke Bezoeker heeft geleden in dit verband.

19.2 De Bezoeker is er uitdrukkelijk mee bekend dat er tijdens het Evenement luide muziek ten gehore wordt gebracht. De Organisator geeft de Bezoekers het advies om het gehoor tijdens het Evenement af en toe rust te gunnen door naar een ruimte te gaan waar geen muziek ten gehore wordt gebracht en te allen tijde gehoorbescherming te dragen. Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gehoorschade, zichtschade, blindheid en/of ander lichamelijk letsel en/of schade aan goederen, zoals maar niet beperkt tot kleding, al dan niet toegebracht door andere bezoekers van het Evenement.

19.3 Organisator is uitsluitend aansprakelijk voor schade van de Bezoeker die het gevolg is van een aan Organisator toerekenbare tekortkoming. De totale aansprakelijkheid van Organisator is altijd beperkt tot de vergoeding van de redelijke, aantoonbare en directe out-of-pocket schade en kosten van de Bezoeker, met dien verstande dat deze aansprakelijkheid altijd beperkt is tot het bedrag dat door de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering van Organisator zal worden uitgekeerd.

19.4 Aansprakelijkheid van Organisator voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, immateriële schade, gederfde winst, gemiste besparingen en/of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

19.5 De Bezoeker is verplicht om ontstane schade binnen 48 uur na afloop van het Evenement te melden aan Organisator via info@mysteryland.nl op straffe van verval van enige aanspraak op schadevergoeding.

19.6 Indien Organisator direct of indirect ondergeschikten, niet-ondergeschikten, hulppersonen, derden en/of andere personen bij de uitvoering van de overeenkomst inschakelt, is iedere aansprakelijkheid van Organisator ingevolge artikel 6:76 BW, artikel 6:170 BW, artikel 6:171 BW en artikel 6:172 BW uitgesloten en is Organisator niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door deze personen.

19.7 De Bezoeker zal Organisator vrijwaren voor alle aanspraken van derden ter zake van schade waarvoor de Bezoeker jegens die derden op grond van de wet aansprakelijk is. De Bezoeker zal aan Organisator iedere schade vergoeden, hierin mede begrepen alle door Organisator gemaakte juridische kosten, die het gevolg mochten zijn van enige aanspraak van die derden.

Artikel 20 Programma

De Organisator zal er naar streven dat het programma van het Evenement zoveel mogelijk volgens het aangekondigde schema zal worden uitgevoerd. Zij is echter niet aansprakelijk voor afwijkingen daarin en schade welke daardoor voor Bezoekers en/of derden mocht ontstaan. De Organisator is niet aansprakelijk voor de inhoud en de wijze van uitvoeren van het programma van het Evenement, waaronder uitdrukkelijk begrepen de lengte van het programma/optreden door artiesten. De op het toegangsbewijs genoemde aanvangstijd is onder voorbehoud. Er kunnen veiligheidscamera’s aanwezig zijn op het Evenemententerrein.

Artikel21 Nadere voorschriften

21.1 De Bezoeker van het Evenement is verplicht zich te houden aan de voorschriften, huisregels en/of wijzigingen daarvan en aanwijzingen van de Organisator, de vervoerder die het pendelverkeer uitvoert, de beheerder van de parkeerplaatsen, de exploitanten van de plaats waar het Evenement wordt gehouden, het ordepersoneel, de brandweer, politie en andere bevoegden.

21.2 Bij overtreding van een gebod of verbod volgt onmiddellijk verwijdering van de Bezoeker door het ordepersoneel. Voor ieder Evenement kunnen specifieke regels gelden voor het Evenemententerrein of de locatie, welke regels ter plaatste kenbaar worden gemaakt. Zo mogelijk worden dergelijke regels ook op de Website van de betreffende Organisator vooraf kenbaar gemaakt.

Artikel 22 Overmacht

In geval van overmacht in de ruimste zin des woords, waaronder in dit verband mede begrepen ziekte en/of afzegging van de artiest(en), stakingen, terreurdreiging, besluit tot afgelasting door het bevoegd gezag, brand, slechte weersomstandigheden etc., heeft de Organisator het recht het Evenement te verschuiven naar een andere datum of een andere locatie of het Evenement te annuleren.

Artikel 23 Annulering of verschuiving

23.1 De Organisator is niet aansprakelijk voor schade, ontstaan door annulering dan wel door verschuiving zoals hierboven vermeld. In geval van verschuiving of annulering van het Evenement als bovenbedoeld, zal de Organisator hieraan op de door haar juist geachte wijze zoveel mogelijk bekendheid geven, ondermeer door het vermelden van de toepasselijke termijnen voor restitutie op de Website. Uitsluitend in geval van volledige annulering zal de Organisator het entreegeld zoals vermeld op het toegangsbewijs, maar niet de service- en/of transactiekosten en eventuele gemaakte reis- en verblijfkosten, aan de Bezoeker op zijn verzoek restitueren. Dit geldt indien het toegangsbewijs door Bezoeker is aangeschaft bij de erkende (voor)verkoopadressen van Organisator, en niet indien het toegangsbewijs is aangeschaft bij een (door Organisator geautoriseerd) ander verkoop platform, bijvoorbeeld een online ‘secondary ticket’ marktplaats.

23.2 (Gedeeltelijke) Restitutie zal uitsluitend plaatsvinden binnen een redelijke termijn welke plaatsvindt na de datum van het geannuleerde Evenement, op vertoon door de Bezoeker van een geldig, onbeschadigd toegangsbewijs waaruit tevens blijkt dat deze direct door de Bezoeker is gekocht, op en aan de door de Organisator (dan wel de partij die betaling voor het ticket heeft afgehandeld) aangegeven en bekend te maken wijze middels door haar bekend te maken kanalen.

23.3 Indien het Evenement als gevolg van of in verband met overmacht moet worden geannuleerd nadat het is aangevangen, zal Organisator slechts gehouden zijn tot restitutie van een door haar vast te stellen gedeelte van de vergoeding die vermeld staat op het toegangsbewijs, of bij gebreke daarvan de vergoeding (uitgezonderd servicekosten) welke de Bezoeker via het officiële (voor)verkoopadres heeft betaald. Servicekosten of overige schade zullen niet worden vergoed. Evenmin kan de Bezoeker aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander evenement.

23.4 Indien het Evenement als gevolg van of in verband met overmacht door Organisator wordt verschoven naar een andere datum blijft het toegangsbewijs geldig voor de nieuwe datum waarop het Evenement zal plaatsvinden. Mocht de Bezoeker het Evenement op de nieuwe datum niet kunnen bezoeken dan is hij gerechtigd zijn toegangsbewijs in te leveren bij een (voor)verkoopadres tegen restitutie van de vergoeding welke op het toegangsbewijs is vermeld, of bij gebreke daarvan de vergoeding (uitgezonderd servicekosten) welke de Bezoeker via het officiële (voor)verkoopadres heeft betaald. Deze restitutie zal alleen plaatsvinden indien de Bezoeker tijdig een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs aan het (voor)verkoopadres overlegt, zoals aangegeven op de Website.

Artikel 24 Beeld- en geluidsopnamen

24.1 De artiesten en/of de Organisator is gerechtigd beeld- en/of geluidsopnamen te (doen) maken van het Evenement en de Bezoekers daarvan en deze opnamen te verveelvoudigen en/of openbaar te (doen) maken in welke vorm en op welke wijze dan ook. Door de verkrijging van een toegangsbewijs van het Evenement en/of door betreding van de locatie van het Evenement verleent de Bezoeker onvoorwaardelijk toestemming tot het maken van voornoemde opnamen en de bewerking, openbaarmaking en exploitatie daarvan alles in de ruimste zin des woords zonder dat de Organisator of een aan deze vennootschap gelieerde vennootschap enige vergoeding aan de Bezoeker verschuldigd is of zal zijn.

24.2 De Bezoeker doet hierbij onherroepelijk afstand van enig belang dat hij/zij zou kunnen hebben in voornoemde opnamen. Voor zover de Bezoeker enig naburig- en/of auteurs- en/of portretrecht toekomt op voornoemde opnamen draagt hij/zij deze rechten hierbij zonder enige beperking over aan de Organisator en doet hij/zij hierbij onherroepelijk afstand van zijn/haar persoonlijkheidsrechten c.q. zal daar geen beroep op doen. Mocht deze overdracht bij voorbaat niet rechtsgeldig zijn, dan is de Bezoeker verplicht om op eerste verzoek van Organisator de schriftelijk benodigde toestemming te verlenen en/of een overdrachtsakte te ondertekenen waarin voornoemde rechten alsnog om niet aan Organisator en/of aan een aan haar gelieerde vennootschap worden overgedragen.

Artikel25 Rookvrij Evenement

25.1 Binnen (elektrisch) roken is alleen toegestaan in de daarvoor bestemde rookruimtes.
De Organisator spant zich naar redelijkheid in om Bezoekers op dit rookvrije karakter te wijzen, maar kan er niet voor instaan dat het Evenement geheel rookvrij is. Het niet geheel rookvrij zijn van het Evenement geeft de Bezoeker nimmer recht op restitutie van het toegangsgeld of enige andere vergoeding.

25.2 Bij overtreding van een rookver- of gebod volgt onmiddellijk verwijdering van de Bezoeker door het ordepersoneel en eventuele ten gevolge van de overtreding door de Bezoeker aan de Organisator opgelegde boetes zullen op de Bezoeker worden verhaald.

Artikel 26 Consumptiemunten

Consumptiemunten gekocht tijdens een Evenement zijn alleen geldig gedurende het betreffende Evenement. De Organisator gaat na afloop van het Evenement nimmer over tot restitutie van het aankoopbedrag van de consumptiemunten. De locatie van het Evenement kan afwijkende methoden hanteren, bijvoorbeeld een cashless systeem. In dat geval zijn de algemene voorwaarden van de locatie van toepassing met betrekking tot de betaalmogelijkheden tijdens en na het Evenement. Deze kunnen afwijken van hetgeen gesteld in dit artikel van de Algemene Voorwaarden.

Artikel 27 Elektronisch betaalmiddel

De Organisator heeft de keuze om de Bezoeker (vooraf en/of tijdens het Evenement) een elektronisch betaalmiddel ter beschikking te stellen. Op het elektronisch betaalmiddel kan de Bezoeker virtuele tokens/credit zetten (“Opwaarderen”). Indien het elektronisch betaalmiddel tijdens het Evenement ter beschikking wordt gesteld aan de Bezoeker, dan heeft de Bezoeker de mogelijkheid tot Opwaarderen door hiervoor met contant geld en/of via een aangeboden pin en/of creditcard mogelijkheid te betalen aan een daarvoor bestemde kassa op het Evenement. Een andere mogelijkheid tot Opwaarderen tijdens het Evenement kan zijn via een door de Organisator aangewezen mobiele applicatie, waarover meer informatie te lezen is op de Website. Indien het elektronisch betaalmiddel voorafgaand aan het Evenement ter beschikking wordt gesteld aan de Bezoeker, dan heeft de Bezoeker naast de eerdergenoemde mogelijkheden, tevens de mogelijkheid tot Opwaarderen via de Website van het Evenement en/of van een door de Organisator aangewezen derde partij. Dit Opwaarderen kan door gebruik te maken van een op de Website aangeboden betaalmethode. Gedurende het Evenement vindt geen restitutie (“Refund”) van de waarde van eventueel overgebleven virtuele tokens/credit (“Overgebleven tegoed”) plaats aan de Bezoeker. Het Overgebleven tegoed kan enkel éénmalig aan de Bezoeker worden gerestitueerd na afloop van het Evenement op het bij de Organisator bekende rekeningnummer en/of indien de Organisator deze mogelijkheden aanbiedt; op een account van de Bezoeker bij de Organisator, op een account van de Bezoeker bij een derde partij of middels de webshop van de Organisator. Via de webshop van het Evenement kan de Bezoeker het Overgebleven tegoed spenderen aan, inclusief doch niet uitsluitend, merchandising. De Bezoeker dient de Organisator uiterlijk binnen twee weken na afloop van het Evenement te verzoeken tot het ontvangen van een Refund van het Overgebleven tegoed. Na deze termijn verliest de Bezoeker het recht op een Refund van het Overgebleven tegoed. Alle benodigde informatie met betrekking tot (het verzoek van) de Refund, is terug te lezen op de Website van het Evenement. Deze informatie wordt tevens kenbaar gemaakt aan de Bezoeker op het terrein van het Evenement. Het uitvoeren van een Refund brengt kosten met zich mee en de Organisator behoudt zich het recht voor om deze kosten door te berekenen aan de Bezoeker. Deze kosten worden kenbaar gemaakt op de Website van het Evenement. Het elektronisch betaalmiddel dient na afloop van het Evenement in bezit van de Bezoeker te blijven aangezien hiermee het Overgebleven tegoed bepaald wordt. Bij verlies of diefstal van het elektronisch betaalmiddel is een Refund van het Overgebleven tegoed niet mogelijk. De Organisator is nimmer aansprakelijk voor verlies en/of diefstal van het elektronisch betaalmiddel.

Artikel 28 Lockers

De Organisator kan ervoor kiezen om de Bezoeker de mogelijkheid te bieden een kluisje te huren op het Evenement. Een kluisje is een opslagruimte voor voorwerpen, kleding, tassen, geld en/of waardepapieren van de Bezoeker, waarvoor de Bezoeker een persoonlijke sleutel en/of code ontvangt. Met deze sleutel/code kan de Bezoeker het kluisje openen en sluiten. Op het gebruik van het kluisje door de Bezoeker kunnen additionele algemene voorwaarden (van een derde partij) van toepassing zijn, waarmee de Bezoeker instemt op het moment van huren van het kluisje. De Organisator houdt zich niet aansprakelijk voor verlies en/of diefstal en/of

het gebruik door een ander van de persoonlijke sleutel/code. Zodoende dient de Bezoeker de sleutel/code te allen tijde bij zich en voor zich te houden en wordt de Bezoeker aangeraden geen waardevolle spullen in het kluisje op te bergen.

Artikel 29 Kampeergelegenheid

De Organisator kan bij een Evenement tevens een kampeergelegenheid aanbieden aan Bezoekers, welk aanbod geldt zolang de voorraad strekt. Voor toegang tot de kampeergelegenheid dient de Bezoeker een speciaal kampeerticket aan te schaffen, waarmee de Bezoeker toegang heeft – en gedurende het Evenement houdt – tot de kampeergelegenheid. In aanvulling op de voorwaarden van dit hoofdstuk, mag de Bezoeker van de kampeergelegenheid naast de artikelen genoemd in artikel 16.1 van de Algemene Voorwaarden, de volgende goederen niet meenemen en/of gebruiken, ook niet op het kampeerterrein, tenzij uitdrukkelijk anders aangekondigd staat in de kampeerregels, zoals neergelegd in artikel 30 van de Algemene Voorwaarden:

a) Campers, caravans, bestelauto’s, busjes of andere auto’s (alle vervoersmiddelen dienen geparkeerd te worden op het daarvoor aangewezen parkeerterrein);

b) Kaarsen, fakkels, olie- of gaslampen, gasflessen, scherpe voorwerpen, tapinstallaties, geluidsinstallaties (anders dan een kleine radio), barbecues en/of andere kook- of keukenapparatuur, aggregaten of generatoren.

Artikel 30 Kampeerregels

30.1 Kamperen en slapen is uitsluitend toegestaan in tenten op het kampeerterrein en niet in auto’s of anderszins op het parkeerterrein. Alle vervoermiddelen dienen geparkeerd te worden op het parkeerterrein. De Bezoeker dient alle goederen die moeten worden meegenomen zelf te dragen naar het kampeerterrein.

30.2 Iedere Bezoeker van het kampeerterrein mag een maximale hoeveelheid aan niet- en zwak alcoholische dranken meenemen, zoals aangegeven staat op de Website. Strikt verboden is het meenemen van glaswerk en/of sterk alcoholische drank. Geen enkele drank – alcoholisch en/of niet alcoholisch – mag van het kampeerterrein naar het Evenemententerrein worden meegenomen. Eigen eten meenemen naar het kampeerterrein is toegestaan, dit mag echter niet meegenomen worden naar het Evenemententerrein. Voor een Evenement kunnen andere specifieke regels gelden, welke kenbaar worden gemaakt bij betreding van het campingterrein en/of in de algemene huisregels van het Evenement, zoals op de Website staan vermeld. Deze laatste regels zijn leidend in geval van afwijkende regels ten opzichte van dit artikel in de Algemene Voorwaarden.

30.3 De Bezoeker en zijn bagage wordt bij de ingang van het kampeerterrein – en opnieuw bij de toegang naar het Evenemententerrein gefouilleerd en gecontroleerd.

30.4 Handel, in welke vorm dan ook, is niet toegestaan op parkeer-, kampeer– of Evenemententerrein. Het bekladden van goederen is niet toegestaan, tenzij uitdrukkelijk op daartoe aangewezen plaatsen. De Bezoeker dient iedere vorm van vuilnis in de daartoe bestemde afvalbakken te deponeren.

30.5 Het beklimmen van podia, hekken of stellages is niet toegestaan. Iedere overtreding van een van deze voorwaarden kan leiden tot verwijdering van het Evenemententerrein en/of van het kampeerterrein zonder restitutie van toegangsgeld.

30.6 De Organisator zal in de ‘kampeerregels’ die ter plekke worden aangeplakt c.q. worden uitgedeeld nadere praktische regels kunnen stellen ten aanzien van:

– Gebruik douche en wasgelegenheid op de camping;
– Verzamelen van afval;
– Mogelijkheden voor barbecueën/ koken;
– Plaatsen tent;
– Opvolgen aanwijzingen overheid-, beveiliging en servicemedewerkers;
– Overige relevante aanwijzingen voor kamperen ten aanzien van overlast en dergelijke.

HOOFDSTUK 4 VOORWAARDEN VOOR TE LEVEREN DIENSTEN OF PRODUCTEN DOOR DERDEN

Artikel 31 Voorwaarden en overeenkomsten derde partij

31.1 Middels de Website wordt de Bezoeker in sommige gevallen doorgelinkt naar de website van een derde partij indien deze verantwoordelijk is voor de uitvoering van een bepaalde dienst of te leveren Product. Dit wordt zichtbaar bij het aangaan van enige koopovereenkomst op afstand door de Bezoeker met deze derde partij.

31.2 Indien de Bezoeker over gaat tot een aanschaf van een Product of Dienst van deze derde partij, zijn daarop de eventuele algemene voorwaarden van die partij van toepassing en wordt door de Bezoeker met deze partij een koopovereenkomst gesloten. Deze derde partij is dan aansprakelijk voor de nakoming van enige verplichting jegens de Bezoeker.

31.3 Hoewel de Organisator alle derde betrokken partijen met zorg uitkiest, is de Organisator geen partij bij een overeenkomst tussen de Bezoeker en deze derde partij. De Bezoeker vrijwaart de Organisator van enige aanspraak voor kosten of schade die voort zou vloeien uit een overeenkomst met deze derde partij. De van toepassing zijnde algemene voorwaarden van de derde partij zijn steeds opvraagbaar op de website van de derde partij.

Artikel 32 Betaling van e-tickets / merchandise

Bij een aankoop door de Bezoeker van een e-ticket en/of merchandise voor een Evenement van een Organisator wordt de betaling en verzending voor dit Product doorgaans afgehandeld voor de Organisator door een derde partij. Deze derde partij hanteert doorgaans ook eigen algemene voorwaarden ten opzichte van de Bezoeker als koper van het toegangsbewijs en/of merchandise. Op een e-ticket en/of merchandise zijn dan zowel de algemene (betalings)voorwaarden van de desbetreffende derde partij als de onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing. De Organisator die de Website beheert is op geen enkele wijze aansprakelijk voor fouten, storingen of gebreken in of bij de betaling door deze derde partij(en) aan de Website en/of de website van de derde partij. De Bezoeker is door een standaard overeenkomst met een dergelijke partij die de betaling afhandelt, gebonden aan de algemene voorwaarden die deze partij hanteert, welke de Bezoeker bij die partij kan opvragen en voor welke inhoud de Organisator niet verantwoordelijk is.

Artikel33 Reizen, vervoer en vliegtickets

33.1 Via de Website kan de Bezoeker voor het boeken van tickets voor binnen- en buitenlandse Evenementen reizen aangeboden krijgen welke worden geboekt en verzorgd door een derde partij. De Bezoeker gaat bij aankoop van een dergelijke reis

een vervoersovereenkomst aan met deze derde partij. Hoewel de Organisator dergelijke aanbieders met zorg uitkiest, is de Organisator geen partij bij een overeenkomst tussen de Bezoeker en deze derde partij.

33.2 De Bezoeker vrijwaart de Organisator van enige aanspraak voor kosten of schade die voort zou vloeien uit een overeenkomst met deze derde partij en de Bezoeker. De van toepassing zijnde algemene voorwaarden van de derde partij zijn steeds opvraagbaar op de website van de derde partij.

Artikel 34 Aanbod standhouders op een Evenement

De Bezoeker van een Evenement kan op het Evenement producten en/of diensten krijgen aangeboden door derden/standhouders, zoals dranken of etenswaren, merchandise artikelen of andere producten zoals zonnebrillen of kleding of aanbieders van kermisattracties. Hoewel de Organisator deze standhouders met zorg uitkiest, is de Organisator geen partij bij een overeenkomst tussen de Bezoeker en deze derde partij. De Organisator is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook voortvloeiende uit het door de Bezoeker aankopen of afnemen van een product of dienst, waaronder een kermisattractie van deze derde. De Bezoeker vrijwaart de Organisator van enige aanspraak voor kosten of schade die voort zou kunnen vloeien uit een overeenkomst tussen de Bezoeker en deze derde partij. De eventueel van toepassing zijnde algemene voorwaarden van de derde partij zijn steeds opvraagbaar bij deze derde partij.

HOOFDSTUK 5 SLOTBEPALINGEN Artikel 35 Nadere gebruiksregels
35.1 De Bezoekers van de Website en/of het Evenement zijn steeds verplicht zich te houden aan de voorschriften en/of wijzigingen daarvan en eventuele aanwijzingen en gebruiksregels van Organisator zoals die zijn gepubliceerd op het Evenementen- en/of kampeerterrein en/of de Website.

35.2 Voor zover de Bezoeker van de Website en/of het Evenement zich niet en/of niet volledig en/of tijdig aan de gebruiksregels heeft gehouden kan de Organisator, afhankelijk van de concrete omstandigheden, haar verplichtingen opschorten of de overeenkomst ontbinden zonder tot enige schadevergoeding verschuldigd te zijn dan wel nakoming vorderen.

Artikel 36 Informatie op de Website

Hoewel de Organisator grote zorg en aandacht aan de informatieverschaffing op de Website besteed, kan zij geen garantie geven met betrekking tot de aard en inhoud van de informatie en is zij op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud en de gevolgen van gebruik daarvan. Voor zover er links op de Website staan naar aanbiedingen, Producten, materiaal of een website van een derde, is de Organisator niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de werking van die link, de toegang en de inhoud van de informatie van een dergelijke website.

Artikel 37 Overmacht

Onverminderd haar eventuele andere rechten heeft de Organisator in geval van overmacht het recht om de uitvoering van enige overeenkomst op te schorten dan wel buitenrechtelijk te ontbinden, zonder dat zij tot betaling van enige schadevergoeding gehouden is. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke de Organisator niet kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld krachtens de wet, een rechtshandeling

of naar de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen, zoals beschreven in artikel
22.

Artikel 38 Aansprakelijkheid

38.1 De Organisator is nimmer aansprakelijk jegens de Bezoeker of derden voor fouten, gebrekkige informatie of gegevens op enige Website tenzij vanwege opzet of bewuste roekeloosheid jegens de Bezoeker. De Organisator en aan haar gelieerde ondernemingen of betrokken derden bij de uitvoering van enige dienst of overeenkomst zullen nimmer aansprakelijk zijn voor schade, kosten, winstderving, verlies, vervolgschade, verlies van privacy of verlies van data voor enig direct of indirect gebruik of de werking van de Website.

38.2 De Organisator garandeert de Bezoeker uitdrukkelijk niet dat de Website, onderdelen daarvan of functies daartoe behorend steeds vlekkeloos functioneren, conform de beschrijving functioneren of te gebruiken zijn. Vanwege de verbinding via internet en daarmee de connectie met vele onbekende derde internetgebruikers en mogelijk aanvallen van hackers of anderen kan de Organisator evenmin instaan dat de Website of de door haar gebruikte server steeds vrij zal zijn van virussen, bugs of andere fouten of gebreken. De Bezoeker dient zelf tevens redelijke maatregelen te nemen zodat diens computer is beschermd tegen virussen en dergelijke.

38.3 De Organisator is nimmer aansprakelijk voor het volgen door de Bezoeker van enige link of hyperlink naar een website van een derde of het aangaan door de Bezoeker van een overeenkomst met deze derde. Tevens is de Organisator nimmer aansprakelijk voor berichten van anderen op enig forum of via een sociaal medium dat de Bezoeker op enigerlei wijze materiële of immateriële schade toebrengt.

38.4 Organisator kan niet aansprakelijk gehouden worden voor diefstal en/of verlies van eigendommen van Bezoeker op het Evenementen- en/of kampeerterrein.

Artikel 39 Rechten intellectuele eigendom

39.1 Al hetgeen is gepubliceerd op de Website of wat daartoe behoort, inclusief muziekbestanden, artiesten- en labelnamen, streamings, downloads, sofware, ontwerpen, tekeningen, logo’s en merken behoort tot het intellectueel eigendom van de Organisator of enige licentiegever daarvan op grond van de wet of een overeenkomst.

39.2 De Bezoeker dient te allen tijde deze rechten van intellectuele eigendom te erkennen en na te leven en zich te houden aan alle beperkingen die aan het gebruik van beschermde werken zijn gesteld door de wet.

39.3 Voor ieder gebruik geldt dat de regels uit de Auteurswet en andere wetten van intellectuele eigendom steeds onverkort gelden en voorgaan op deze gebruiksregels:

a) het is de Bezoeker slechts toegestaan een normaal privé gebruik van een Product te maken nadat de Bezoeker daarvoor op normale, op de Website aangegeven wijze voor heeft betaald. Iedere handeling van de Bezoeker waarbij de betalingswijze wordt omzeild, veranderd of anderszins wordt vermeden is verboden. Het is de Bezoeker verboden een download of enig ander materiaal van de Website anderszins te reproduceren, te veranderen, te uploaden, in het openbaar af te spelen, tentoon te stellen, ter beschikking te stellen aan derden, uit te voeren, (door) te verkopen, te misbruiken etc., daar al deze handelingen zijn voorbehouden aan de rechthebbenden. Het is de Bezoeker verboden software,

bestanden of betalingsprocédés aan te passen, te omzeilen, te ont- of te versleutelen of te verstoren.
b) toegestaan is het normale gebruik door de Bezoeker van enig Product bestand dat deze rechtmatig heeft aangeschaft, volgens de procedures als aangegeven op de Website. Het is toegestaan om van (muziek)bestanden die volgens de regels zijn gedownload en aangekocht een privé-kopie te maken, een cd te branden, een kopie op een andere computer te maken, echter dit alles uitsluitend voor eigen en niet commercieel gebruik. Het is onder geen beding toegestaan kopieën aan derden ter beschikking te stellen.
c) tot de beschermde onderdelen van de Website behoren expliciet tevens de wijze van beveiliging als aangebracht in software.
d) de levering van enig door de Bezoeker aangeschaft bestand behelst geen enkele overdracht of licentie van een recht aan de Bezoeker tot promotie of exploitatie ten aanzien van dat bestand.

39.4 Bij een geconstateerde overtreding van een Bezoeker van de wettelijke regels behoudt de Organisator zich het recht voor hiervan de rechthebbende op de hoogte te stellen, die juridische actie zal kunnen instellen jegens de Bezoeker.

Artikel 40 Conversie

Voor zover enige bepaling in deze voorwaarden in strijd mocht zijn met enig wettelijk voorschrift tast dit de overige bepalingen van de voorwaarden niet aan. De betreffende bepaling komt te vervallen en daarvoor in de plaats zal een bepaling worden opgenomen die naar inhoud en aard zo dicht mogelijk bij de te vervangen bepaling komt en wettelijk wel is toegestaan.

Artikel 41 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Bij uitsluiting is de Rechtbank Amsterdam bevoegd om van geschillen over deze voorwaarden, een overeenkomst of de uitvoering daarvan kennis te nemen.

Artikel 42 Alternatieve geschillenbeslechting bij online aankopen

Indien er tussen de Bezoeker en de Organisator een geschil bestaat met betrekking tot de online aankoop en de Bezoeker en de Organisator het geschil onderling niet kunnen oplossen, heeft de Bezoeker de mogelijkheid om middels de volgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/, een klacht in te dienen tegen de Organisator